NIEUWS

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Datum: November 24, 2022

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is…

Lees verder »

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

Datum: November 24, 2022

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op…

Lees verder »

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

Datum: November 24, 2022

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in…

Lees verder »

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

Datum: November 17, 2022

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op…

Lees verder »

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

Datum: November 17, 2022

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen…

Lees verder »

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

Datum: November 17, 2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte…

Lees verder »

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

Datum: November 17, 2022

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld…

Lees verder »

Maak gebruik van de investeringsaftrek

Datum: November 11, 2022

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de investeringsaftrek. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De algemene regeling is de…

Lees verder »

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Datum: November 11, 2022

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste tariefschijf wordt verrekend in de inkomstenbelasting bedraagt in 2022 40%.…

Lees verder »

Voorkom belastingrente

Datum: November 11, 2022

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgende jaar…

Lees verder »

Bijtelling auto van de zaak

Datum: November 11, 2022

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan.…

Lees verder »

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Datum: November 11, 2022

Vrije ruimte Uitgangspunt van de wkr is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat…

Lees verder »

Tarieven vennootschapsbelasting

Datum: November 11, 2022

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van de winst waarover dit…

Lees verder »

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Datum: November 11, 2022

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. LKV arbeidsbeperkte werknemers. LKV…

Lees verder »

Schenken van aandelen

Datum: November 11, 2022

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij schenking daarvan af te schaffen per 1…

Lees verder »

Salaris dga

Datum: November 11, 2022

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk loon…

Lees verder »

Doe tijdig suppletieaangifte

Datum: November 11, 2022

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen…

Lees verder »

Afdracht over privégebruik

Datum: November 11, 2022

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over het privégebruik van zaken die tot…

Lees verder »

Herziening aftrek voorbelasting

Datum: November 11, 2022

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt.…

Lees verder »

Beperk belastingheffing in box 3

Datum: November 11, 2022

Belastingschulden Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen…

Lees verder »

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Datum: November 11, 2022

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting…

Lees verder »

Premies lijfrenteverzekeringen

Datum: November 11, 2022

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt…

Lees verder »

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

Datum: November 11, 2022

Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in…

Lees verder »

Giftenaftrek

Datum: November 11, 2022

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van…

Lees verder »

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Datum: November 10, 2022

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van…

Lees verder »

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

Datum: November 10, 2022

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet verplicht tot rechtsherstel in box 3 aan mensen…

Lees verder »

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Datum: November 3, 2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief van de overdrachtsbelasting bedraagt 8% van…

Lees verder »

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

Datum: November 3, 2022

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud van loon gedurende…

Lees verder »

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

Datum: November 3, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector naar de Tweede…

Lees verder »

UBO-register voor trusts

Datum: November 3, 2022

Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en dergelijke hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)…

Lees verder »

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Datum: October 27, 2022

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een verzoek tot ontbinding van…

Lees verder »

Vorming herinvesteringsreserve

Datum: October 27, 2022

Een ondernemer kan voor de bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinsten een herinvesteringsreserve vormen. Belastingheffing over de boekwinst wordt daardoor…

Lees verder »

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023

Datum: October 27, 2022

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2023 in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een vierde nota van wijziging…

Lees verder »

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

Datum: October 20, 2022

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de voorgenomen subsidieregeling voor het energie-intensieve…

Lees verder »

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

Datum: October 20, 2022

Nederland kan erfbelasting heffen over de nalatenschap van Nederlanders die zijn geëmigreerd. Aan die heffingsbevoegdheid komt een einde wanneer een Nederlander…

Lees verder »

Subsidieregeling overstromingsschade 2021

Datum: October 20, 2022

Ondernemers in Noord-Brabant en Limburg, die door de overstromingen in juli 2021 omzetverlies hebben geleden, kunnen in aanmerking komen voor…

Lees verder »

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

Datum: October 13, 2022

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige…

Lees verder »

Recht op IACK bij co-ouderschap

Datum: October 13, 2022

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. Voor de IACK komen belastingplichtigen in aanmerking met een arbeidsinkomen…

Lees verder »

Onderzoek bedragen en waarden bpm

Datum: October 13, 2022

In opdracht van het ministerie van Financiën is onderzoek gedaan naar forfaits en andere grenswaarden in de bpm. Het onderzoek…

Lees verder »

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Datum: October 13, 2022

Tot het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting behoort het resultaat uit een of meer werkzaamheden. Onder werkzaamheid wordt…

Lees verder »

Boete wegens niet doen van aangifte

Datum: October 6, 2022

Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kan de inspecteur een boete opleggen aan een belastingplichtige die opzettelijk geen…

Lees verder »

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

Datum: October 6, 2022

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen over de versoepeling van de betalingsregeling (corona)belastingschuld. De…

Lees verder »

Nota van wijziging Belastingplan 2023

Datum: October 6, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2023 ingediend. De nota van wijziging is al…

Lees verder »

Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb

Datum: October 6, 2022

De minister van EZK heeft een ondersteuningsregeling voor de hoge energiekosten aangekondigd voor het energie-intensieve mkb. Deze Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK)…

Lees verder »

Details prijsplafond energie kleinverbruikers

Datum: October 6, 2022

Het kabinet heeft de details van het prijsplafond op energie voor huishoudens en kleinverbruikers bekend gemaakt. Het maximale tarief voor…

Lees verder »

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Datum: September 29, 2022

Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap moet het bovenmatig lenen van geld uit de eigen vennootschap…

Lees verder »

Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening

Datum: September 29, 2022

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de instelling van een tijdelijk prijsplafond voor energie…

Lees verder »

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

Datum: September 29, 2022

Het kabinet heeft besloten om geen rechtsherstel te bieden aan de niet-bezwaarmakers voor de belastingheffing in box 3. In een…

Lees verder »

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Datum: September 29, 2022

Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel…

Lees verder »

Oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek

Datum: September 22, 2022

Oudedagsreserve De oudedagsreserve is een methode van belastinguitstel voor ondernemers. Toevoeging aan de reserve vermindert de winst. Ten laste van…

Lees verder »

Middelingsregeling vervalt

Datum: September 22, 2022

De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk wisselende inkomens in een reeks van jaren.…

Lees verder »

Verruimingen werkkostenregeling

Datum: September 22, 2022

Verhoging vrije ruimte De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. Binnen de vrije ruimte van de WKR kunnen werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en…

Lees verder »

Gebruikelijk loon

Datum: September 22, 2022

Doelmatigheidsmarge Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, moet voor zijn werkzaamheden…

Lees verder »

30%-regeling

Datum: September 22, 2022

Voor bepaalde werknemers, die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken, geldt dat de extra kosten…

Lees verder »

Heffingskortingen

Datum: September 22, 2022

Arbeidskorting Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht op de arbeidskorting. Dat is een heffingskorting die volgens een gecompliceerde berekening…

Lees verder »

Box 2

Datum: September 22, 2022

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in box 2 met ingang van 2024 verdeeld in…

Lees verder »

Tarieven vennootschapsbelasting

Datum: September 22, 2022

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. In de eerste schrijf geldt het lage tarief. Daarboven geldt het hoge tarief. De schijfgrens…

Lees verder »

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

Datum: September 22, 2022

De verhoogde vrijstelling voor schenkingen die betrekking hebben op de eigen woning (schenkingen EW) vervalt per 1 januari 2024. Deze…

Lees verder »

Nultarief zonnepanelen

Datum: September 22, 2022

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met 21% btw. Door een wijziging van de btw-richtlijn…

Lees verder »

Autobelastingen ondernemers

Datum: September 22, 2022

Bpm-vrijstelling bestelauto’s Er geldt een vrijstelling van bpm voor bestelauto's, die op naam worden gesteld van een ondernemer voor de…

Lees verder »

Aanpassingen box 3

Datum: September 22, 2022

Tarief Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief wordt in 2023, 2024 en 2025 steeds met 1%-punt…

Lees verder »

Verhoging kindgebonden budget

Datum: September 22, 2022

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. Voor deze regeling komen gezinnen met lage- en…

Lees verder »

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

Datum: September 15, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een versoepeling van de betalingsregeling voor (corona)belastingschulden. De Kamer heeft…

Lees verder »

Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

Datum: September 15, 2022

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Deze wet heeft als doel het tegengaan van bovenmatige salarissen…

Lees verder »

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

Datum: September 15, 2022

Bestuursrechtelijke procedures dienen binnen een redelijke termijn te worden behandeld. Wanneer de behandeling langer duurt, heeft de belanghebbende recht op…

Lees verder »

Parkeren bij laadpaal

Datum: September 8, 2022

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren verstaan het doen of laten staan…

Lees verder »

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

Datum: September 8, 2022

De voorgenomen wijziging van het stelsel van belastingheffing in box 3 over het werkelijke rendement in box 3 is uitgesteld…

Lees verder »

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

Datum: September 8, 2022

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het gaat om de tonnageregeling, de afdrachtvermindering zeevaart en…

Lees verder »

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Datum: September 1, 2022

Werkgeversorganisaties hebben een reactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de…

Lees verder »

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

Datum: September 1, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de onbelaste thuiswerkvergoeding beantwoord. In de loonbelasting geldt een gerichte vrijstelling voor de…

Lees verder »

Wettelijke basis voor eHerkenning?

Datum: September 1, 2022

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad A-G heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland over het…

Lees verder »

Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?

Datum: September 1, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de positie die de belastingdienst inneemt in rechtszaken over vrijwillige verbetering van…

Lees verder »

Investeringen in gastenkamers B&B

Datum: August 25, 2022

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voor de toepassing van de investeringsaftrek gelden woonhuizen…

Lees verder »

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Datum: August 25, 2022

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling…

Lees verder »

Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw

Datum: August 25, 2022

Ondernemers, die in 2021 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen…

Lees verder »

Uitvoering rechtsherstel box 3

Datum: August 25, 2022

De Belastingdienst heeft alle belastingplichtigen, die een bezwaarschrift tegen de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en…

Lees verder »

Verzoek vernietiging opzegging te laat

Datum: August 25, 2022

De kantonrechter heeft de bevoegdheid om op verzoek de opzegging van een arbeidsovereenkomst te vernietigen. Een dergelijk verzoek moet bij…

Lees verder »

Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd

Datum: August 25, 2022

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die in een gemeente, waar zij niet hun hoofdverblijf hebben, gedurende meer dan…

Lees verder »

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

Datum: August 18, 2022

Voor de aanschaf of lease door particulieren van een elektrische personenauto kan subsidie worden verkregen. De staatssecretaris van I en…

Lees verder »

Aanslag forensenbelasting vernietigd

Datum: August 18, 2022

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting, die wordt geheven van mensen…

Lees verder »

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

Datum: August 18, 2022

Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting berekend over een parkeerduur van een uur. Er geldt een uitzondering…

Lees verder »

Verjaring loonvordering

Datum: August 18, 2022

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de loonbetaling. De werkgever was van…

Lees verder »

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

Datum: August 11, 2022

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte…

Lees verder »

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

Datum: August 11, 2022

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het…

Lees verder »

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Datum: August 4, 2022

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels…

Lees verder »

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Datum: August 4, 2022

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat…

Lees verder »

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Datum: August 4, 2022

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten…

Lees verder »

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

Datum: August 4, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse…

Lees verder »

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

Datum: July 28, 2022

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden…

Lees verder »

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

Datum: July 28, 2022

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te…

Lees verder »

Rekenmodel rechtsherstel box 3

Datum: July 28, 2022

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot…

Lees verder »

Openstelling saneringsregeling visserij

Datum: July 28, 2022

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit…

Lees verder »

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

Datum: July 21, 2022

Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen met…

Lees verder »

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

Datum: July 21, 2022

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in rekening is gebracht,…

Lees verder »

Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing

Datum: July 21, 2022

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks aanhangig. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een voorwaardelijke eindafrekening bij…

Lees verder »

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

Datum: July 14, 2022

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige…

Lees verder »

Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners

Datum: July 14, 2022

Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke gevallen ongelijk behandeld worden en voor die ongelijke behandeling geen redelijke en objectieve rechtvaardiging…

Lees verder »

Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers box 3

Datum: July 14, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer mogelijke scenario’s geschetst voor rechtsherstel inzake box 3…

Lees verder »

Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

Datum: July 7, 2022

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, heeft de belanghebbende in de procedure recht op…

Lees verder »

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen

Datum: July 7, 2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen. Het wetsvoorstel verschuift de belastingheffing naar het moment waarop…

Lees verder »

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Datum: July 7, 2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW de inwerkingtreding per 1 januari 2023 van de…

Lees verder »

Geen pardonregeling omzetting kapitaalverzekeringen

Datum: July 7, 2022

Met ingang van 1 januari 2013 is het voor nieuwe gevallen niet meer mogelijk om te profiteren van aftrek van…

Lees verder »

Beleidsbesluit vormgeving rechtsherstel box 3

Datum: July 7, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit met de vormgeving van het rechtsherstel in box 3 gepubliceerd. Rechtsherstel wordt geboden…

Lees verder »

Stand van zaken nieuw GLB

Datum: July 7, 2022

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de…

Lees verder »

Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Datum: June 30, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 met de grootst mogelijke…

Lees verder »

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

Datum: June 30, 2022

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de…

Lees verder »

Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022

Datum: June 30, 2022

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) is…

Lees verder »

Wet betaald ouderschapsverlof

Datum: June 30, 2022

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg, de…

Lees verder »

Bezwaarschrift in vreemde taal

Datum: June 30, 2022

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is…

Lees verder »

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

Datum: June 23, 2022

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om werknemers, die in het…

Lees verder »

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

Datum: June 23, 2022

De minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de…

Lees verder »

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

Datum: June 23, 2022

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van…

Lees verder »

Extra verhoging minimumloon per 2023

Datum: June 23, 2022

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de…

Lees verder »

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

Datum: June 23, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van…

Lees verder »

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Datum: June 16, 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen…

Lees verder »

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

Datum: June 16, 2022

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van de vennootschap, die materieel zijn ontstaan…

Lees verder »

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Datum: June 16, 2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitkeringsbedragen per die datum aangepast. Het…

Lees verder »

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

Datum: June 16, 2022

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de ongelijkheid in de belastingheffing tussen kapitaal…

Lees verder »

Aanvragen TVL startende ondernemers

Datum: June 16, 2022

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en…

Lees verder »

Moties inzake rechtsherstel box 3

Datum: June 16, 2022

De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het rechtsherstel in box 3. De eerste motie betreft de vraag naar…

Lees verder »

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

Datum: June 16, 2022

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) voor 2022 vastgesteld.…

Lees verder »

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

Datum: June 9, 2022

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en instellingen. Uitgezonderd van de vrijstelling is…

Lees verder »

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Datum: June 9, 2022

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces…

Lees verder »

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

Datum: June 9, 2022

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met het…

Lees verder »

Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering

Datum: June 9, 2022

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over het niet belasten van een…

Lees verder »

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

Datum: June 9, 2022

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende aangiften konden worden gewijzigd. Het betrof…

Lees verder »

Subsidieregeling aanschaf zero-emissievrachtwagens

Datum: June 2, 2022

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling voor de aanschaf van zero-emissievrachtwagens gepubliceerd. De subsidieregeling heeft de naam…

Lees verder »

Nultarief btw voor groenten en fruit?

Datum: June 2, 2022

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel mogelijk onder het nultarief van de btw brengen van…

Lees verder »

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Datum: June 2, 2022

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in…

Lees verder »

Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld

Datum: June 2, 2022

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) vervalt op 1 juli 2022. In verband met een aanvulling op het…

Lees verder »

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

Datum: June 2, 2022

Na de beëindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een eindafrekening. Die resulteerde in een terug…

Lees verder »

Onterechte loonsanctie

Datum: May 25, 2022

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen gedurende de wachttijd van…

Lees verder »

Fictieve onroerende zaak

Datum: May 25, 2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door de verkrijger. De wet merkt aandelen…

Lees verder »

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt

Datum: May 25, 2022

In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 in strijd…

Lees verder »

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

Datum: May 25, 2022

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese…

Lees verder »

Voorjaarsnota 2022

Datum: May 25, 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door de fiscale maatregelen, die dienen ter…

Lees verder »

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

Datum: May 19, 2022

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de…

Lees verder »

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

Datum: May 19, 2022

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te…

Lees verder »

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

Datum: May 19, 2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in mindering komt op…

Lees verder »

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

Datum: May 19, 2022

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen.…

Lees verder »

Stage- of arbeidsovereenkomst?

Datum: May 19, 2022

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid,…

Lees verder »

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

Datum: May 12, 2022

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor…

Lees verder »

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Datum: May 12, 2022

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar…

Lees verder »

Goodwill te snel afgeschreven

Datum: May 12, 2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill…

Lees verder »

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

Datum: May 12, 2022

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent…

Lees verder »

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Datum: May 12, 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van…

Lees verder »

Aanpassing termijn betalingsregeling

Datum: May 12, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te…

Lees verder »

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

Datum: May 5, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de…

Lees verder »

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Datum: May 5, 2022

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden van een persoon, die ten…

Lees verder »

Referentieobjecten WOZ-waardering

Datum: May 5, 2022

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een woning te hoog was vastgesteld. De…

Lees verder »

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

Datum: May 5, 2022

Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties opgesteld. De minister voor Langdurige Zorg en…

Lees verder »

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

Datum: April 28, 2022

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie ingegaan op de vraag of naar aanleiding van het…

Lees verder »

Denk aan de verplichte RI&E

Datum: April 28, 2022

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de…

Lees verder »

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Datum: April 28, 2022

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, die partners van dezelfde persoon krijgen. Door de samentelbepaling worden…

Lees verder »

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Datum: April 28, 2022

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2017 tot…

Lees verder »

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

Datum: April 21, 2022

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uitspraak van het Hof van…

Lees verder »

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

Datum: April 21, 2022

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 van de inkomstenbelasting niet voldoet…

Lees verder »

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

Datum: April 21, 2022

De levering en de installatie van zonnepanelen is belast met omzetbelasting tegen het algemene tarief van 21%. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen…

Lees verder »

Contouren nieuw systeem box 3

Datum: April 21, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van belastingheffing over het werkelijk…

Lees verder »

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

Datum: April 21, 2022

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2013 en…

Lees verder »

Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden

Datum: April 14, 2022

De Tweede Kamer heeft in een motie de regering gevraagd om meerdere scenario’s op te stellen voor langere betaaltermijnen voor…

Lees verder »

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

Datum: April 14, 2022

Wanneer een onderneming wordt beëindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende zaken, die niet worden overgedragen aan derden, naar het privévermogen.…

Lees verder »

Privégebruik auto van de zaak ondernemer

Datum: April 14, 2022

Voor het privégebruik van een auto van de zaak door een ondernemer wordt op jaarbasis ten minste 25% van de…

Lees verder »

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

Datum: April 14, 2022

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting voor Hof Den Bosch is tijdens de zitting een compromis…

Lees verder »

Geen faillissementsuitkering voor dga

Datum: April 7, 2022

Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke persoon, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en die in…

Lees verder »

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon

Datum: April 7, 2022

In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat door een werkgever aan een werknemer betaalde vergoedingen voor immateriële…

Lees verder »

Omzetbelasting over privégebruik

Datum: April 7, 2022

Voor de omzetbelasting is het privégebruik van een tot het bedrijf behorend goed gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel,…

Lees verder »

Sabotage auto van klant garagebedrijf is reden voor ontslag op staande voet

Datum: April 7, 2022

Een werknemer kan zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn worden ontslagen als er een dringende reden voor het ontslag is.…

Lees verder »

Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen woning

Datum: April 7, 2022

Voor bezitters van een eigen woning geldt dat zij het eigenwoningforfait bij hun inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting moeten…

Lees verder »

Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur

Datum: April 7, 2022

Op grond van het EU-recht is het verboden om verschil te maken in de behandeling van werknemers uit lidstaten van…

Lees verder »

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen

Datum: April 7, 2022

Bij de registratie in Nederland van personenauto’s moet bpm worden betaald. Dat geldt niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook…

Lees verder »

Minister van Financiën verlengt inschrijftermijn UBO-register niet

Datum: March 31, 2022

De minister van Financiën heeft van meerdere Kamerfracties vragen ontvangen over het UBO-register. De deadline voor het inschrijven van uiteindelijk…

Lees verder »

Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase

Datum: March 31, 2022

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord over zijn bezwaar. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht…

Lees verder »

Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenkomst

Datum: March 31, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit onder voorwaarden goedgekeurd dat aan een overeenkomst tot oprichting van een personenvennootschap…

Lees verder »

Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv

Datum: March 31, 2022

Volgens de Hoge Raad is strafrechtelijke vervolging van de bestuurder van een rechtspersoon voor een belastingverzuim mogelijk, ook al is…

Lees verder »

Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Datum: March 31, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap naar…

Lees verder »

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen

Datum: March 24, 2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb wordt verkort van 60…

Lees verder »

Verlaging maximale kredietvergoeding blijvend

Datum: March 24, 2022

In de wet is vastgelegd wat de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet is. Deze kredietvergoeding bestaat uit de wettelijke rente…

Lees verder »

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting

Datum: March 24, 2022

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer dan zes maanden geldt voor de werkgever bij het einde van die…

Lees verder »

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Datum: March 22, 2022

In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij de vaststelling hiervan is opgemerkt dat de doelen…

Lees verder »

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

Datum: March 17, 2022

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen energieprijzen. Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op…

Lees verder »

Uitbreiding TVL voor starters

Datum: March 17, 2022

De minister van EZK heeft laten weten dat er coronasteun komt voor startende ondernemers, die eerder niet in aanmerking kwamen…

Lees verder »

Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd

Datum: March 17, 2022

De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten parkeerbelasting kunnen heffen. Het college van burgemeester en wethouders kan in de gemeentelijke belastingverordening aangeven…

Lees verder »

Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan

Datum: March 17, 2022

In het jaar 2018 gold voor de verkrijging van een woning een tarief voor de overdrachtsbelasting van 2%. Voor andere…

Lees verder »

Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning

Datum: March 10, 2022

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor…

Lees verder »

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Datum: March 10, 2022

Het kabinet heeft besloten de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde jubelton, per 1 januari 2023 te verlagen…

Lees verder »

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

Datum: March 10, 2022

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd van 50 naar 70% van…

Lees verder »

Box 3 en individuele en buitensporige last

Datum: March 10, 2022

Hof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure over de belastingheffing in box 3 over de jaren 2015 tot…

Lees verder »

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

Datum: March 3, 2022

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet sinds 1 juli 2015 aan de werknemer een…

Lees verder »

Aflossing Tozo-leningen

Datum: March 3, 2022

Per 1 oktober 2021 is de Tozo beëindigd. Aansluitend is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 tijdelijk vereenvoudigd tot 1 april…

Lees verder »

Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceerd

Datum: March 3, 2022

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaal van 2022 is gepubliceerd in de Staatscourant. Voorwaarde…

Lees verder »

Einde generieke coronamaatregelen

Datum: March 3, 2022

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het generieke steunpakket voor ondernemingen met ingang van…

Lees verder »

Toelichting werkwijze Belastingdienst ten aanzien van arrest box 3

Datum: March 3, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft een toelichting gegeven aan de Tweede kamer over de wijze waarop de Belastingdienst omgaat met…

Lees verder »

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023

Datum: March 3, 2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat verlaging van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor…

Lees verder »

Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige aanslag 2022

Datum: March 3, 2022

In verband met de coronacrisis geldt voor ondernemers met betalingsproblemen de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Het…

Lees verder »

Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning

Datum: February 24, 2022

Rechtspersonen, die zonder de hulp van een intermediair of zonder gebruik van commerciële software aangifte vennootschapsbelasting of loonheffing willen doen,…

Lees verder »

Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

Datum: February 24, 2022

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak. In de jaren 2015 tot 2019 ontving hij jaarlijks de extra…

Lees verder »

Equivalente maatregel akkerbouw

Datum: February 24, 2022

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de equivalente maatregel…

Lees verder »

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?

Datum: February 24, 2022

De levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak is belast met omzetbelasting. De levering van bestaande onroerende zaken is in…

Lees verder »

Aftrekbeperking lage vergoeding meewerkende partner

Datum: February 24, 2022

De Wet IB 2001 bevat een aftrekbeperking voor vergoedingen, die worden betaald aan de partner van de ondernemer voor werkzaamheden…

Lees verder »

Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid

Datum: February 24, 2022

Ondernemers voor de omzetbelasting, die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht onderling zijn verweven vormen een fiscale eenheid voor de…

Lees verder »

Subsidieregeling STAP-budget

Datum: February 24, 2022

Met ingang van 1 maart 2022 is de subsidieregeling STAP-budget van kracht. De subsidieregeling vervangt de inmiddels vervallen aftrek voor…

Lees verder »

Plannen staatssecretaris van Financiën

Datum: February 24, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor deze kabinetsperiode geschetst. De brief…

Lees verder »

Regeling NOW-6 gepubliceerd

Datum: February 17, 2022

De minister van SZW heeft de regeling NOW-6 gepubliceerd. Deze regeling biedt werkgevers ondersteuning in de loonkosten van het eerste…

Lees verder »

Middelingsberekening

Datum: February 17, 2022

Wie wisselende inkomsten in box 1 heeft, kan door het indienen van een middelingsverzoek een teruggaaf van inkomstenbelasting krijgen. De…

Lees verder »

Rechtbank past arrest Hoge Raad over box 3 toe

Datum: February 17, 2022

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel van belastingheffing in box 3 in strijd…

Lees verder »

Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard

Datum: February 10, 2022

Nadat de Hoge Raad op 24 december 2021 de belastingheffing in box 3 op stelselniveau in strijd met het recht…

Lees verder »

Wijziging beleid ontslaguitkeringen in internationaal verband

Datum: February 10, 2022

De OESO heeft een model voor een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing opgesteld met een artikelsgewijs commentaar. Het OESO-commentaar…

Lees verder »

Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel

Datum: February 10, 2022

De omzetbelasting, die aan een ondernemer in rekening wordt gebracht voor aan hem verrichte leveringen van goederen en verleende diensten,…

Lees verder »

Kamervragen belastingheffing in box 3

Datum: February 3, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. De vragen zijn gesteld…

Lees verder »

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden

Datum: February 3, 2022

Het doel van de erfbelasting is het belasten van alles wat als gevolg van het overlijden van iemand die in…

Lees verder »

Steunpakket culturele sector

Datum: February 3, 2022

In aanvulling op het door het vorige kabinet beschikbaar gestelde steunpakket voor de culturele sector van € 195,1 miljoen is…

Lees verder »

Toch TVL voor zwangere ondernemers

Datum: February 3, 2022

Ondernemers, die in beide referentiekwartalen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 met zwangerschaps- en/of bevallingsverlof waren, kunnen…

Lees verder »

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Datum: February 3, 2022

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder…

Lees verder »

Openstelling fosfaatbank in 2022

Datum: February 3, 2022

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden (jonge) landbouwers die…

Lees verder »

Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart

Datum: January 31, 2022

De bijzondere regeling voor uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers is verlengd tot en met 31 maart 2022. De…

Lees verder »

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

Datum: January 27, 2022

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding…

Lees verder »

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

Datum: January 27, 2022

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als…

Lees verder »

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

Datum: January 27, 2022

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14…

Lees verder »

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last in 2017 en 2018

Datum: January 27, 2022

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat…

Lees verder »

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

Datum: January 27, 2022

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verband met de daarna in…

Lees verder »

Beleid omzetting S&O-verklaringen

Datum: January 20, 2022

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek per 1…

Lees verder »

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Datum: January 20, 2022

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de waardeoverdracht en afkoop van kleine…

Lees verder »

Compensatie transitievergoeding

Datum: January 20, 2022

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een transitievergoeding worden betaald. Volgens…

Lees verder »

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Datum: January 13, 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het besluit…

Lees verder »

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

Datum: January 13, 2022

Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting worden betaald over het daarbij behaalde voordeel.…

Lees verder »

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Datum: January 13, 2022

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten die de werknemer heeft verstuurd…

Lees verder »

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

Datum: January 13, 2022

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid. Ter…

Lees verder »

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

Datum: January 6, 2022

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) aangepast. Op grond van de SEPP kan…

Lees verder »

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

Datum: January 5, 2022

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat…

Lees verder »

Tarieven en heffingskortingen 2022

Datum: January 5, 2022

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 als volgt.  Schijf  Inkomen op jaarbasis…

Lees verder »

Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed

Datum: December 23, 2021

De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ondernemers die in deze periode minimaal 20%…

Lees verder »

Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022

Datum: December 23, 2021

De uiterste datum voor het indienen van een vaststellingsverzoek voor de TVL over het tweede kwartaal van 2021 is verschoven…

Lees verder »

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

Datum: December 23, 2021

In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste…

Lees verder »

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen

Datum: December 23, 2021

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, implementatie belastingplichtmaatregel, tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel, verlaging…

Lees verder »

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022

Datum: December 16, 2021

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022 gelden. Om die reden…

Lees verder »

Premiepercentages zorgverzekering 2022

Datum: December 16, 2021

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De hoge premie daalt van 7,0% in…

Lees verder »

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

Datum: December 16, 2021

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt. Dat kan zijn de…

Lees verder »

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

Datum: December 16, 2021

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde keer gewijzigd. Doel van het wetsvoorstel is…

Lees verder »

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

Datum: December 9, 2021

Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een dergelijke inbreuk is toegestaan als er een…

Lees verder »

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Datum: December 9, 2021

In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met mogelijkheden voor…

Lees verder »

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Datum: December 9, 2021

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken.…

Lees verder »

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Datum: December 9, 2021

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een melkveehouder. De boetes hadden…

Lees verder »

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

Datum: December 9, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing en de toepassing van de KOR…

Lees verder »

Geen bron van inkomen door inactiviteit

Datum: December 9, 2021

Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld: er is deelname aan het economische verkeer; met…

Lees verder »

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

Datum: December 2, 2021

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag. Voor deze opslag…

Lees verder »

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

Datum: December 2, 2021

De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover een lening niet…

Lees verder »

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

Datum: December 2, 2021

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in Nederland, heeft haar onderzoeksrapport afgerond. In…

Lees verder »

Werknemer nam per direct ontslag

Datum: December 2, 2021

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten. Als deze mogelijkheid ontbreekt, kan de…

Lees verder »

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

Datum: December 2, 2021

De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de invoering van het UBO-register. Het UBO-register…

Lees verder »

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

Datum: November 29, 2021

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen, kondigt het…

Lees verder »

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

Datum: November 25, 2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De…

Lees verder »

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

Datum: November 25, 2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer…

Lees verder »

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

Datum: November 25, 2021

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon…

Lees verder »

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

Datum: November 25, 2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of…

Lees verder »

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

Datum: November 18, 2021

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl. te beëindigen,…

Lees verder »

Start vaststelling TVL Q2 2021

Datum: November 18, 2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die datum…

Lees verder »

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

Datum: November 18, 2021

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)…

Lees verder »

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

Datum: November 18, 2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen op het wetsvoorstel…

Lees verder »

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

Datum: November 18, 2021

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het eigenwoningforfait in 2022.…

Lees verder »

Fiscale eenheid Vpb

Datum: November 11, 2021

De Vpb kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief is verschuldigd…

Lees verder »

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Datum: November 11, 2021

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten…

Lees verder »

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet

Datum: November 11, 2021

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting ging in de jaren 2001 tot en met 2016 uit…

Lees verder »

Besluit afscherming adresgegevens handelsregister

Datum: November 11, 2021

Het besluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarmee de woonadresgegevens van natuurlijke personen worden afgeschermd in het handelsregister, is in…

Lees verder »

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

Datum: November 11, 2021

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in het jaar…

Lees verder »

Aftrekbeperking IB ondernemers

Datum: November 11, 2021

Het tarief, waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste inkomensschijf (belastbaar inkomen in 2021 meer dan € 68.507) wordt…

Lees verder »

Verliesverrekening Vpb

Datum: November 11, 2021

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (Vpb). Verliezen kunnen worden verrekend met…

Lees verder »

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Datum: November 11, 2021

Nieuw voor 2022 is een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten van thuiswerken. Het gaat om € 2 per…

Lees verder »

Bijtelling privégebruik fiets

Datum: November 11, 2021

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets…

Lees verder »

Aandachtspunten jaarafsluiting

Datum: November 11, 2021

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. LKV arbeidsbeperkte werknemers. LKV doelgroep banenafspraak en…

Lees verder »

Afdracht over privégebruik

Datum: November 11, 2021

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2021 moet u btw afdragen over privégebruik van zaken die tot de…

Lees verder »

Herziening aftrek voorbelasting

Datum: November 11, 2021

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt.…

Lees verder »

Doe tijdig suppletieaangifte

Datum: November 11, 2021

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2021 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door…

Lees verder »

Salaris dga

Datum: November 11, 2021

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van…

Lees verder »

Belastingheffing in box 3

Datum: November 11, 2021

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als…

Lees verder »

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Datum: November 11, 2021

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen.…

Lees verder »

Studiekosten

Datum: November 11, 2021

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de IB. Deze aftrekpost vervalt per 1 januari 2022. In plaats daarvan komt…

Lees verder »

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Datum: November 11, 2021

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting…

Lees verder »

Aftrekposten hoogste tariefschijf

Datum: November 11, 2021

Aftrek van betaalde hypotheekrente en persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf gaat in 2021 tegen 43% in plaats van tegen…

Lees verder »

Los (extra) af op uw hypotheek

Datum: November 11, 2021

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op de…

Lees verder »

Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

Datum: November 11, 2021

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd tot een bedrag van…

Lees verder »

Premies lijfrenteverzekeringen

Datum: November 11, 2021

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt…

Lees verder »

Verrekening te weinig gewerkte uren niet toegestaan

Datum: November 4, 2021

Een werkgever hield de gewerkte uren van zijn werknemers bij met een registratiesysteem, waarop de werknemers moesten in- en uitklokken.…

Lees verder »

Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden

Datum: November 4, 2021

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer het recht heeft om een schriftelijke overeenkomst ter beëindiging van de…

Lees verder »

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

Datum: November 4, 2021

De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) is ook voor het derde kwartaal van 2021 opengesteld. De aanleiding…

Lees verder »

Vaststellingsloket NOW-2 langer open

Datum: November 4, 2021

De staatssecretaris van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele wijzigingen van de NOW-regelingen. De termijn van veertien weken,…

Lees verder »

Verlaging tarieven energiebelasting 2022

Datum: October 28, 2021

De rekening van de energiebedrijven wordt voor een groot deel bepaald door de heffing van energiebelasting. Deze heffing wordt enigszins…

Lees verder »

Vragen Belastingverdrag Duitsland

Datum: October 28, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft gereageerd op een brief over de belastingheffing van inwoners van Nederland met een Duits socialezekerheidspensioen.…

Lees verder »

Minimumlonen per 1 januari 2022

Datum: October 28, 2021

De staatssecretaris van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 gepubliceerd. Ten opzichte van…

Lees verder »

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

Datum: October 21, 2021

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen. Dat gold onder meer voor de motorrijtuigenbelasting. Per…

Lees verder »

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

Datum: October 21, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. De…

Lees verder »

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan

Datum: October 21, 2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden aangenomen. Dit wetsvoorstel is een aanvulling…

Lees verder »

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

Datum: October 21, 2021

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige…

Lees verder »

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Datum: October 14, 2021

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari…

Lees verder »

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Datum: October 14, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij…

Lees verder »

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Datum: October 14, 2021

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beëindigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)…

Lees verder »

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

Datum: October 14, 2021

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen.…

Lees verder »

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Datum: October 7, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast. De aangepaste versie van het besluit bevat een tijdelijke aanvullende…

Lees verder »

Vaststellingsaanvraag NOW-1

Datum: October 7, 2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per…

Lees verder »

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

Datum: October 7, 2021

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De gewijzigde bedragen stemmen…

Lees verder »

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

Datum: October 7, 2021

Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische personenauto’s. De focus van de…

Lees verder »

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

Datum: October 7, 2021

De afspraken met België over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die door de coronacrisis thuiswerken, zijn verlengd tot en met 31…

Lees verder »

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

Datum: October 7, 2021

Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een onderzoek aangekondigd naar de wenselijkheid en vormgeving van een budgettair…

Lees verder »

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

Datum: September 30, 2021

De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenlijking vatbare rechten jegens de onderneming prijsgeven, worden aangemerkt als…

Lees verder »

Steunmaatregel nachtsluiting horeca

Datum: September 30, 2021

Aan de generieke steunregelingen in verband met de coronamaatregelen (NOW, TVL, Tozo, TONK en enkele fiscale maatregelen) komt per 1…

Lees verder »

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

Datum: September 30, 2021

In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De regeling geldt voor zakelijke, sport- en publieksevenementen.…

Lees verder »

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

Datum: September 23, 2021

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in…

Lees verder »

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

Datum: September 23, 2021

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke aanpassingen van de eigenwoningregeling bij de gezamenlijke…

Lees verder »

Bijtelling emissievrije auto

Datum: September 23, 2021

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 12%. In 2022 bedraagt de verlaagde…

Lees verder »

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

Datum: September 23, 2021

Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het…

Lees verder »

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Datum: September 23, 2021

Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag. Het betreft…

Lees verder »

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Datum: September 23, 2021

Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op het moment waarop zij worden uitgeoefend, dus op het…

Lees verder »

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

Datum: September 23, 2021

Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal punten aan te passen. Ten…

Lees verder »

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Datum: September 23, 2021

De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2022 gaan de subsidiepercentages van de…

Lees verder »

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

Datum: September 23, 2021

De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen waarbij ondernemers de btw die zij verschuldigd worden in verschillende lidstaten…

Lees verder »

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

Datum: September 23, 2021

Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022 een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning als gevolg van…

Lees verder »

Aanpassingen bpm

Datum: September 23, 2021

De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van de bpm. Voor conventionele auto’s en voor plug-in hybrides gelden aparte…

Lees verder »

Verlaging tarief verhuurderheffing

Datum: September 23, 2021

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat in de sociale sector in 2021…

Lees verder »

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

Datum: September 16, 2021

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3…

Lees verder »

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

Datum: September 16, 2021

De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het…

Lees verder »

Levering slooppand of bouwterrein?

Datum: September 16, 2021

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt…

Lees verder »

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Datum: September 16, 2021

Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting…

Lees verder »

Termijn aanvraag OVK verlengd

Datum: September 9, 2021

De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL).…

Lees verder »

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

Datum: September 9, 2021

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als regulering…

Lees verder »

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

Datum: September 9, 2021

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen die worden gebruikt…

Lees verder »

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

Datum: September 2, 2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor…

Lees verder »

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

Datum: September 2, 2021

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als…

Lees verder »

Einde generieke steun coronacrisis

Datum: September 2, 2021

Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Het gaat om…

Lees verder »

Schenking schilderij in termijnen

Datum: September 2, 2021

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het inkomen in box 1 komen…

Lees verder »

Terugvragen buitenlandse btw

Datum: September 2, 2021

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land…

Lees verder »

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Datum: August 26, 2021

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd,…

Lees verder »

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Datum: August 26, 2021

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, is een uiterste middel. Daarom…

Lees verder »

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Datum: August 26, 2021

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag worden genomen wanneer dit voorzienbaar…

Lees verder »

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Datum: August 26, 2021

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. De dienstbetrekking…

Lees verder »

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

Datum: August 19, 2021

De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een belastingaanslag wordt door de inspecteur aangemerkt als…

Lees verder »

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

Datum: August 19, 2021

Vanaf 31 augustus 2021 om 08:00 uur kunnen ondernemers de TVL over het derde kwartaal van 2021 aanvragen. Het aanvraagloket…

Lees verder »

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

Datum: August 19, 2021

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures in het kader van de aanwijzing massaal bezwaar box 3 voor de jaren…

Lees verder »

Subsidie verduurzaming mkb

Datum: August 12, 2021

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt er een subsidieregeling voor professionele energieadviezen. De subsidie…

Lees verder »

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

Datum: August 12, 2021

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen verstrijkt vijf…

Lees verder »

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Datum: August 12, 2021

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht door andere ondernemers voor de levering van goederen en het verrichten…

Lees verder »

Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet

Datum: August 5, 2021

In verband met de coronacrisis is de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet met ingang van 10 augustus 2020 tijdelijk verlaagd.…

Lees verder »

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga

Datum: August 5, 2021

Het Burgerlijk Wetboek bevat een limitatieve opsomming van gronden waarop een verzoek tot beëindiging van een dienstbetrekking met een werknemer…

Lees verder »

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

Datum: August 5, 2021

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor genees- en heelkundige hulp voor de belastingplichtige zelf,…

Lees verder »

Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie

Datum: August 5, 2021

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in beginsel verplicht om…

Lees verder »

Regeling NOW-4 gepubliceerd

Datum: July 29, 2021

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Hoewel…

Lees verder »

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

Datum: July 29, 2021

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Van deze bepaling kan…

Lees verder »

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

Datum: July 29, 2021

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel verplicht om een…

Lees verder »

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Datum: July 29, 2021

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst dat corrigeren door…

Lees verder »

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Datum: July 22, 2021

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het…

Lees verder »

Mededeling verrekening door Belastingdienst

Datum: July 22, 2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen en van hem…

Lees verder »

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Datum: July 22, 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting om de werknemer te…

Lees verder »

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Datum: July 15, 2021

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet…

Lees verder »

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Datum: July 15, 2021

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een aantal situaties geldt…

Lees verder »

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Datum: July 15, 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft…

Lees verder »

Steunmaatregel varend erfgoed

Datum: July 15, 2021

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend…

Lees verder »

Publicatie Garantieregeling Evenementen

Datum: July 8, 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke regeling subsidie evenementen covid-19 (Garantieregeling…

Lees verder »

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

Datum: July 8, 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden, gepubliceerd.…

Lees verder »

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Datum: July 8, 2021

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en dan met name…

Lees verder »

Wijziging Leidraad Invordering

Datum: July 8, 2021

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden…

Lees verder »

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

Datum: July 1, 2021

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 1 september 2021 zijn…

Lees verder »

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

Datum: July 1, 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 met ingang…

Lees verder »

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

Datum: July 1, 2021

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de premiepercentages voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) met ingang…

Lees verder »

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

Datum: July 1, 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor het derde kwartaal van…

Lees verder »

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

Datum: July 1, 2021

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kunnen voor de omzetbelasting kiezen voor toepassing van de vrijstelling…

Lees verder »

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Datum: July 1, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis aangepast. Ten opzichte van de…

Lees verder »

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Datum: June 24, 2021

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden, heeft de belanghebbende recht op vergoeding…

Lees verder »

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Datum: June 24, 2021

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor…

Lees verder »

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Datum: June 24, 2021

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van het…

Lees verder »

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op

Datum: June 24, 2021

Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen eenzijdig worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden…

Lees verder »

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Datum: June 24, 2021

Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum kunnen belastingplichtigen nog uitstel…

Lees verder »

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Datum: June 17, 2021

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen kunnen worden verrekend met de…

Lees verder »

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Datum: June 17, 2021

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, maar nog niet in…

Lees verder »

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

Datum: June 17, 2021

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden, het ontslag…

Lees verder »

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Datum: June 17, 2021

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft…

Lees verder »

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Datum: June 10, 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet…

Lees verder »

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Datum: June 10, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van…

Lees verder »

Startersregeling TVL

Datum: June 10, 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is inmiddels in…

Lees verder »

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Datum: June 10, 2021

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De staatssecretaris van EZK heeft…

Lees verder »

TVL startende ondernemers

Datum: June 3, 2021

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen…

Lees verder »

BIK vervalt met terugwerkende kracht

Datum: June 3, 2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet…

Lees verder »

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

Datum: June 3, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar 2020 aangewezen als massaal…

Lees verder »

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Datum: May 31, 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt. NOW    NOW-3  NOW-4…

Lees verder »

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Datum: May 27, 2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders…

Lees verder »

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

Datum: May 27, 2021

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de…

Lees verder »

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

Datum: May 27, 2021

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen…

Lees verder »

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Datum: May 20, 2021

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk beoordeeld. Wanneer een ondernemer meerdere prestaties verricht voor…

Lees verder »

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

Datum: May 20, 2021

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele gemeenschap van…

Lees verder »

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Datum: May 20, 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter verbetering…

Lees verder »

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Datum: May 20, 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de…

Lees verder »

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Datum: May 12, 2021

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever…

Lees verder »

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

Datum: May 12, 2021

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden.…

Lees verder »

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

Datum: May 12, 2021

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale klimaat- en…

Lees verder »

Onzakelijke borgstelling

Datum: May 6, 2021

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan…

Lees verder »

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

Datum: May 6, 2021

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere…

Lees verder »

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

Datum: May 6, 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten…

Lees verder »

Minimumloon per 1 juli 2021

Datum: May 6, 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt…

Lees verder »

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Datum: May 6, 2021

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in…

Lees verder »

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Datum: April 29, 2021

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een…

Lees verder »

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

Datum: April 29, 2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel…

Lees verder »

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Datum: April 22, 2021

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet…

Lees verder »

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Datum: April 22, 2021

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer…

Lees verder »

Eigen woning in het buitenland

Datum: April 22, 2021

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze keuzeregeling…

Lees verder »

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

Datum: April 22, 2021

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een regeling komt voor de situatie waarin een…

Lees verder »

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

Datum: April 15, 2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van…

Lees verder »

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Datum: April 15, 2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uiteengezet.…

Lees verder »

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Datum: April 15, 2021

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001…

Lees verder »

Wijziging uitruil overwerkbeloning

Datum: April 15, 2021

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van…

Lees verder »

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Datum: April 15, 2021

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek…

Lees verder »

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

Datum: April 8, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd. Doel van…

Lees verder »

Dilemma’s in de NOW

Datum: April 8, 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW.…

Lees verder »

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

Datum: April 8, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd. De goedkeuringen zijn…

Lees verder »

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

Datum: April 8, 2021

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beëindiging van een slapend…

Lees verder »

Verkenning leefvormen AOW

Datum: April 8, 2021

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving…

Lees verder »

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

Datum: April 1, 2021

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig door het grootbedrijf bepaald…

Lees verder »

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

Datum: April 1, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting over 2020 aangewezen als massaal…

Lees verder »

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

Datum: April 1, 2021

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende landen ingediend bij de Tweede…

Lees verder »

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

Datum: April 1, 2021

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de afgenomen goederen of…

Lees verder »

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Datum: March 25, 2021

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een…

Lees verder »

Contouren evenementenregeling

Datum: March 25, 2021

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend gemaakt. De regeling bestaat uit een…

Lees verder »

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Datum: March 25, 2021

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat…

Lees verder »

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Datum: March 25, 2021

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het gebruikelijk loon bedroeg…

Lees verder »

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Datum: March 18, 2021

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor…

Lees verder »

Aanvullingen economisch steunpakket

Datum: March 18, 2021

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt…

Lees verder »

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Datum: March 18, 2021

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige…

Lees verder »

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

Datum: March 18, 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage…

Lees verder »

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Datum: March 11, 2021

Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan dat voordeel een…

Lees verder »

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

Datum: March 11, 2021

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding beperkt de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. In verband…

Lees verder »

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Datum: March 11, 2021

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van…

Lees verder »

Weigering toekenning NOW

Datum: March 4, 2021

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020. Als er…

Lees verder »

Verhoging maxima TVL

Datum: March 4, 2021

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de…

Lees verder »

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

Datum: March 4, 2021

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht wordt in Nederland…

Lees verder »

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Datum: March 4, 2021

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Volgens goed koopmansgebruik worden vorderingen…

Lees verder »

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Datum: February 25, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop is het hoge tarief van 21%…

Lees verder »

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Datum: February 25, 2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s gepubliceerd. Vanaf 15 maart 2021…

Lees verder »

Opzegverbod tijdens ziekte

Datum: February 25, 2021

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het…

Lees verder »

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

Datum: February 25, 2021

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in werking getreden. Door dit…

Lees verder »

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

Datum: February 25, 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast…

Lees verder »

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Datum: February 18, 2021

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet…

Lees verder »

Kamervragen lage korting betaling ineens

Datum: February 18, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen beantwoord. De betalingskorting geldt bij…

Lees verder »

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

Datum: February 18, 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een…

Lees verder »

Navordering ter correctie giftenaftrek

Datum: February 11, 2021

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een…

Lees verder »

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Datum: February 11, 2021

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder…

Lees verder »

Drempelvrijstelling RVU

Datum: February 11, 2021

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021…

Lees verder »

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

Datum: February 11, 2021

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een reclamebelasting in te stellen. Dat is een belastingheffing ter zake van openbare…

Lees verder »

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Datum: February 4, 2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Recht op de inkomensafhankelijke…

Lees verder »

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Datum: February 4, 2021

Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke eigendomsoverdracht, maar naar elke handeling tot overdracht…

Lees verder »

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

Datum: February 4, 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de Tozo voor grensondernemers. Ondernemers die…

Lees verder »

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

Datum: February 4, 2021

In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten nam de kantonrechter het arrest Muller/Van Opzeeland over…

Lees verder »

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Datum: February 4, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. De wijziging betreft de eerder aangekondigde verlenging van de goedkeuring…

Lees verder »

Vooruitbetaalde rente eigen woning

Datum: February 4, 2021

De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Deze rente is aftrekbaar op…

Lees verder »

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

Datum: February 4, 2021

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciële vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank…

Lees verder »

Invoering btw-richtlijn e-commerce

Datum: January 28, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel, anders…

Lees verder »

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Datum: January 28, 2021

Nederland en Chili hebben een verdrag ter vermijding van dubbele belastingheffing gesloten. Het verdrag bevat een uitgebreide antimisbruikbepaling om te…

Lees verder »

Nieuwe coronamaatregelen – TVL

Datum: January 25, 2021

TVL De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een…

Lees verder »

Aanpassing NOW

Datum: January 25, 2021

De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de coronacrisis getroffen bedrijven. De vergoeding in…

Lees verder »

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

Datum: January 25, 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen. De regeling bestaat uit inkomensondersteuning en de mogelijkheid van…

Lees verder »

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

Datum: January 25, 2021

TOA Krediet Voor ondernemers, die met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord hun bedrijf willen doorstarten, komt een nieuwe…

Lees verder »

Coronamaatregelen loonheffingen

Datum: January 25, 2021

Gebruikelijk loon dga Aanmerkelijkbelanghouders (dga’s), die arbeid verrichten voor hun bv, dienen ten minste belasting te betalen over het gebruikelijk…

Lees verder »

Urencriterium 2021

Datum: January 25, 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat een ondernemer ten minste 1.225…

Lees verder »

Overige maatregelen coronacrisis

Datum: January 25, 2021

Evenementensector Voor de evenementensector wordt een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen naar verwachting vanaf 1 juli 2021 georganiseerd kunnen worden. Voor…

Lees verder »

Coronamaatregelen particulieren

Datum: January 25, 2021

Betaalpauze hypotheek De goedkeuring betreffende het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters die van hun hypotheekverstrekker een betaalpauze…

Lees verder »

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

Datum: January 25, 2021

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor…

Lees verder »

Coronamaatregelen omzetbelasting

Datum: January 25, 2021

In verband met de coronacrisis gelden in de omzetbelasting enkele afwijkende regelingen. De toepassing van het btw-nultarief op de levering…

Lees verder »

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Datum: January 21, 2021

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het wetsvoorstel…

Lees verder »

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Datum: January 21, 2021

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is ontstaan, komt het aan…

Lees verder »

Aanhorigheden bij woning

Datum: January 21, 2021

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor de verkrijging van woningen en…

Lees verder »

Auto als verplicht privévermogen

Datum: January 21, 2021

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het ondernemingsvermogen of tot het…

Lees verder »

Pilot webmodule DBA gestart

Datum: January 14, 2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van…

Lees verder »

Verlenging afspraken grensarbeiders

Datum: January 14, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling…

Lees verder »

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Datum: January 14, 2021

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen…

Lees verder »

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

Datum: January 7, 2021

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt.  Schijf  Loon op…

Lees verder »

Wijzigingen loonbelasting 2021

Datum: January 7, 2021

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak,…

Lees verder »

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Datum: January 7, 2021

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van…

Lees verder »

Milieulijst 2021 vastgesteld.

Datum: December 24, 2020

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering in…

Lees verder »

Energielijst 2021 vastgesteld

Datum: December 24, 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die…

Lees verder »

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

Datum: December 24, 2020

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn aangepast. Beide subsidiemodules houden…

Lees verder »

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

Datum: December 24, 2020

In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra steunmaatregelen bekendgemaakt. Opslag Voorraad…

Lees verder »

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Datum: December 24, 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge…

Lees verder »

Uitstel aflossing Tozo-lening

Datum: December 24, 2020

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal. Volgens…

Lees verder »

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

Datum: December 17, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering voor het jaar 2026…

Lees verder »

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

Datum: December 17, 2020

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle betreffende de BIK. De wetsvoorstellen Overige…

Lees verder »

Belastingplicht vennootschapsbelasting

Datum: December 17, 2020

De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet. Dat de Belastingdienst het…

Lees verder »

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

Datum: December 15, 2020

De derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de NOW-3, geldt voor de periode van…

Lees verder »

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

Datum: December 10, 2020

De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat een onderdeel dat…

Lees verder »

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Datum: December 10, 2020

Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen herzien. De minister van Sociale Zaken…

Lees verder »

Herziening ineens aftrek voorbelasting

Datum: December 10, 2020

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze…

Lees verder »

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

Datum: December 10, 2020

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de…

Lees verder »

Looncriteria 2021 kennismigranten

Datum: December 10, 2020

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten voldoen aan een leeftijdsafhankelijk looncriterium. De…

Lees verder »

Aanvullende coronamaatregelen

Datum: December 10, 2020

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. NOW De derde tranche van…

Lees verder »

Premies Zorgverzekeringswet 2021

Datum: December 3, 2020

De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 zijn bekendgemaakt. De premie die een werkgever verschuldigd is over…

Lees verder »

Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

Datum: December 3, 2020

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen betaling van loon gedurende…

Lees verder »

Wetsvoorstel Werken waar je wil

Datum: December 3, 2020

Een initiatiefwetsvoorstel om werknemers meer rechten te geven op aanpassing van de werkplek is ter consultatie gepubliceerd. De Wet flexibel…

Lees verder »

Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

Datum: December 3, 2020

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is per 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel…

Lees verder »

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

Datum: November 26, 2020

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen woning…

Lees verder »

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

Datum: November 26, 2020

In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën…

Lees verder »

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

Datum: November 26, 2020

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit wetsvoorstel worden drie maatregelen uit…

Lees verder »

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

Datum: November 26, 2020

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer…

Lees verder »

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

Datum: November 26, 2020

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf 25 november mogelijk is om de Tegemoetkoming Vaste…

Lees verder »

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

Datum: November 19, 2020

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en…

Lees verder »

Goedkeurend besluit 30%-regeling

Datum: November 19, 2020

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van de 30%-regeling gepubliceerd.…

Lees verder »

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

Datum: November 19, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), het…

Lees verder »

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

Datum: November 19, 2020

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie-…

Lees verder »

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

Datum: November 19, 2020

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen en de…

Lees verder »

Wet homologatie onderhands akkoord

Datum: November 12, 2020

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt mogelijk dat een dreigend faillissement…

Lees verder »

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Datum: November 12, 2020

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten…

Lees verder »

Bijtelling privégebruik auto

Datum: November 12, 2020

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan.…

Lees verder »

Bijtelling privégebruik fiets

Datum: November 12, 2020

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets…

Lees verder »

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Datum: November 12, 2020

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief is verschuldigd…

Lees verder »

Investeringsaftrek

Datum: November 12, 2020

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een bedrag van € 58.238 28% van het investeringsbedrag. Het…

Lees verder »

Voorkom belastingrente

Datum: November 12, 2020

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgende jaar…

Lees verder »

Het salaris van de dga

Datum: November 12, 2020

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van…

Lees verder »

Dividend voor de dga

Datum: November 12, 2020

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging hangt samen met de…

Lees verder »

Afdracht privégebruik

Datum: November 12, 2020

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik van zaken die tot…

Lees verder »

Doe tijdig suppletieaangifte

Datum: November 12, 2020

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen…

Lees verder »

Herziening aftrek voorbelasting

Datum: November 12, 2020

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt.…

Lees verder »

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

Datum: November 12, 2020

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen.…

Lees verder »

Beperk belastingheffing in box 3

Datum: November 12, 2020

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als…

Lees verder »

Giften

Datum: November 12, 2020

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1%…

Lees verder »

Betaal hypotheekrente vooruit

Datum: November 12, 2020

Als u verwacht in 2021 een veel lager inkomen in box 1 te hebben dan in 2020, kan het aantrekkelijk…

Lees verder »

Vraag middeling aan

Datum: November 12, 2020

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting…

Lees verder »

Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020

Datum: November 12, 2020

Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als de betaaltermijn van een belastingaanslag is verstreken. Belastingrente is bedoeld als prikkel om tijdig…

Lees verder »

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021

Datum: November 12, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar…

Lees verder »

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

Datum: November 5, 2020

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de openstelling van het…

Lees verder »

Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021

Datum: November 5, 2020

De staatssecretarissen van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het versoepelde uitstelbeleid van de Belastingdienst…

Lees verder »

Uitzendregeling eigen woning

Datum: October 29, 2020

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen…

Lees verder »

Verlenging afspraken grensarbeiders

Datum: October 29, 2020

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten tijde van de coronacrisis zijn verlengd…

Lees verder »

Tijdelijke Coronawet aangenomen

Datum: October 29, 2020

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke Coronawet aangenomen. Deze wet vervangt de bestaande noodverordeningen en moet de coronamaatregelen een structurele…

Lees verder »

Extra maatregelen coronacrisis

Datum: October 29, 2020

Het kabinet heeft een uitbreiding van het pakket aan maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis aangekondigd. Het gaat om de…

Lees verder »

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

Datum: October 29, 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de…

Lees verder »

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

Datum: October 22, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021…

Lees verder »

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

Datum: October 22, 2020

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financiën dat de belastingheffing in box 3 in de…

Lees verder »

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

Datum: October 22, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) gewijzigd. De…

Lees verder »

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

Datum: October 22, 2020

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar…

Lees verder »

Bedragen NHG 2021 bekend

Datum: October 15, 2020

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar 2021 bekendgemaakt.…

Lees verder »

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Datum: October 15, 2020

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om…

Lees verder »

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Datum: October 15, 2020

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor de…

Lees verder »

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

Datum: October 8, 2020

Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden.…

Lees verder »

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

Datum: October 8, 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten tijde van de totstandkoming van dit besluit was…

Lees verder »

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

Datum: October 8, 2020

Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021 is…

Lees verder »

Uitwerking NOW-3

Datum: October 8, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking gegeven van…

Lees verder »

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

Datum: October 8, 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2021 ingediend. De nota bevat een…

Lees verder »

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Datum: October 8, 2020

Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. De contouren…

Lees verder »

Tijdelijke verhuur tuinhuis

Datum: October 1, 2020

De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in…

Lees verder »

WBSO in 2021

Datum: October 1, 2020

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend gemaakt. WBSO staat voor…

Lees verder »

Baangerelateerde investeringskorting

Datum: October 1, 2020

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de contouren van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geschetst.…

Lees verder »

Derde steunpakket coronacrisis

Datum: October 1, 2020

Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over het derde steun- en herstelpakket ter bestrijding van de coronacrisis…

Lees verder »

Uitstel invoering vermogenstoets Tozo

Datum: October 1, 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in verband met…

Lees verder »

Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW

Datum: October 1, 2020

In een aantal gevallen is voor de aanvraag tot vaststelling van de loonkostensubsidie van de NOW-regeling een verklaring van een…

Lees verder »

Aanpassing NOW-1 en NOW-2

Datum: October 1, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-1…

Lees verder »

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Datum: September 24, 2020

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale…

Lees verder »

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Datum: September 24, 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten…

Lees verder »

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

Datum: September 24, 2020

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig voorzien te…

Lees verder »

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Datum: September 24, 2020

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende…

Lees verder »

Belastingplan 2021: een overzicht

Datum: September 17, 2020

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt…

Lees verder »

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Datum: September 17, 2020

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één…

Lees verder »

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Datum: September 17, 2020

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en…

Lees verder »

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

Datum: September 17, 2020

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per…

Lees verder »

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Datum: September 17, 2020

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus,…

Lees verder »

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Datum: September 17, 2020

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om…

Lees verder »

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Datum: September 17, 2020

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld…

Lees verder »

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Datum: September 17, 2020

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze…

Lees verder »

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Datum: September 17, 2020

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere…

Lees verder »

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Datum: September 10, 2020

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land…

Lees verder »

Beslag OM op banktegoeden

Datum: September 10, 2020

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn…

Lees verder »

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Datum: September 10, 2020

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld…

Lees verder »

Even voorstellen… Angelique en Roel

Datum: September 9, 2020

Angelique van der Wielen-van der Ven Sinds kort ben ik, Angelique van der Wielen-van der Ven, 51 jaar oud, getrouwd…

Lees verder »

Besluit functionele valuta aangepast

Datum: September 3, 2020

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een…

Lees verder »

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Datum: September 3, 2020

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de…

Lees verder »

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

Datum: September 3, 2020

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert.…

Lees verder »

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

Datum: August 31, 2020

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom…

Lees verder »

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

Datum: August 27, 2020

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening…

Lees verder »

Aanzegverplichting

Datum: August 27, 2020

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van…

Lees verder »

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

Datum: August 27, 2020

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge Raad…

Lees verder »

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Datum: August 27, 2020

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van…

Lees verder »

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

Datum: August 27, 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL heeft dezelfde doelgroep…

Lees verder »

Verbod op nevenwerkzaamheden

Datum: August 20, 2020

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op overtreding van dit verbod stond een…

Lees verder »

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

Datum: August 20, 2020

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt betaald op de eigenwoningschuld. Fiscale…

Lees verder »

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

Datum: August 20, 2020

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Een ontwikkeladvies geeft…

Lees verder »

Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk

Datum: August 20, 2020

Omdat een belastingaanslag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, werd een aanmaning tot betaling aangemaakt. Daarbij werd een bedrag…

Lees verder »

Afgezonderd particulier vermogen

Datum: August 20, 2020

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden voor de inkomstenbelasting toegerekend aan de…

Lees verder »

Ontslag op staande voet vernietigd

Datum: August 13, 2020

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden. Deze dringende reden moet onverwijld worden…

Lees verder »

Toepassing innovatiebox

Datum: August 13, 2020

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft voortgebracht waarvoor hem een octrooi is…

Lees verder »

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

Datum: August 13, 2020

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen…

Lees verder »

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

Datum: August 13, 2020

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen…

Lees verder »

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Datum: August 6, 2020

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het wetsvoorstel…

Lees verder »

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Datum: August 6, 2020

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst…

Lees verder »

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Datum: August 6, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter…

Lees verder »

Privégebruik auto en omzetbelasting

Datum: July 30, 2020

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting…

Lees verder »

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

Datum: July 30, 2020

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een…

Lees verder »

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Datum: July 30, 2020

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box…

Lees verder »

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Datum: July 23, 2020

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het…

Lees verder »

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Datum: July 23, 2020

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht…

Lees verder »

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Datum: July 23, 2020

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv.…

Lees verder »

Regeling TOFA twee weken langer open

Datum: July 16, 2020

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode…

Lees verder »

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Datum: July 16, 2020

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende…

Lees verder »

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

Datum: July 16, 2020

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen…

Lees verder »

Uw NOW-aanvraag afronden 

Datum: July 16, 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de eerste tranche (NOW-1) is de regeling als volgt: indien…

Lees verder »

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

Datum: July 9, 2020

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel…

Lees verder »

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Datum: July 9, 2020

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten…

Lees verder »

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Datum: July 9, 2020

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beëindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft…

Lees verder »

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Datum: July 9, 2020

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als…

Lees verder »

NOW-2 kan worden aangevraagd

Datum: July 7, 2020

Het kabinet heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een…

Lees verder »

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Datum: July 2, 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde…

Lees verder »

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Datum: July 2, 2020

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op…

Lees verder »

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

Datum: July 1, 2020

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de…

Lees verder »

Regeling NOW-2 gepubliceerd

Datum: June 25, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging…

Lees verder »

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Datum: June 25, 2020

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat…

Lees verder »

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

Datum: June 25, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de…

Lees verder »

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Datum: June 25, 2020

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief…

Lees verder »

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

Datum: June 25, 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen…

Lees verder »

Ontslag met wederzijds goedvinden

Datum: June 25, 2020

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is…

Lees verder »

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

Datum: June 18, 2020

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen…

Lees verder »

Verkorting maximale betaaltermijn

Datum: June 18, 2020

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een…

Lees verder »

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

Datum: June 18, 2020

De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen. Deze nieuwe regels vereenvoudigen de…

Lees verder »

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd

Datum: June 18, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gepubliceerd. De TOFA is een…

Lees verder »

Tozo niet voor student-ondernemers

Datum: June 18, 2020

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen van de Tozo-regeling voor student-ondernemers. De Tozo…

Lees verder »

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Datum: June 18, 2020

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De staatssecretarissen…

Lees verder »

Voorschot subsidie praktijkleren

Datum: June 17, 2020

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer…

Lees verder »

Vangnetregeling flexwerkers

Datum: June 11, 2020

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of er een tijdelijke tegemoetkomingsregeling kan…

Lees verder »

Aanschafsubsidie elektrische auto

Datum: June 11, 2020

De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren kunnen vanaf 1 juli een aanvraag indienen voor de…

Lees verder »

Maximum uurprijzen kinderopvang 2021

Datum: June 11, 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021…

Lees verder »

Verlenging afspraken grensarbeiders

Datum: June 4, 2020

De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders, zijn met een maand verlengd…

Lees verder »

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

Datum: June 4, 2020

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor ondernemers in het micro-,…

Lees verder »

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

Datum: June 4, 2020

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de…

Lees verder »

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan

Datum: June 4, 2020

In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty’s wil het kabinet een bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen invoeren. De…

Lees verder »

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

Datum: June 4, 2020

De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt ook voor aandelen in een…

Lees verder »

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Datum: May 28, 2020

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen…

Lees verder »

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

Datum: May 28, 2020

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van…

Lees verder »

Derde wijziging eerste tranche NOW

Datum: May 28, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat…

Lees verder »

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

Datum: May 28, 2020

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven…

Lees verder »

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

Datum: May 28, 2020

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op…

Lees verder »

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Datum: May 25, 2020

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het…

Lees verder »

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

Datum: May 20, 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in Nederland wonende…

Lees verder »

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

Datum: May 20, 2020

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en…

Lees verder »

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

Datum: May 14, 2020

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders…

Lees verder »

Garantieregeling kleine ondernemers

Datum: May 14, 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona…

Lees verder »

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Datum: May 14, 2020

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en…

Lees verder »

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

Datum: May 14, 2020

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid…

Lees verder »

Nultarief btw op mondkapjes

Datum: May 14, 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het…

Lees verder »

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Datum: May 7, 2020

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag.…

Lees verder »

Minimumlonen per 1 juli 2020

Datum: May 7, 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de…

Lees verder »

Aanpassingen in regeling NOW

Datum: May 7, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd.…

Lees verder »

Steunmaatregelen sportverenigingen

Datum: May 7, 2020

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van huur; stimuleringsregeling…

Lees verder »

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

Datum: May 7, 2020

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën…

Lees verder »

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Datum: April 30, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer.…

Lees verder »

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

Datum: April 30, 2020

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat…

Lees verder »

Ouderschapsverlof straks deels betaald

Datum: April 30, 2020

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het rapport van dit onderzoek is, met een reactie…

Lees verder »

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

Datum: April 28, 2020

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit…

Lees verder »

Uitbreiding doelgroep Tozo

Datum: April 25, 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van…

Lees verder »

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

Datum: April 25, 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen zijn…

Lees verder »

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

Datum: April 23, 2020

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er…

Lees verder »

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

Datum: April 23, 2020

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers…

Lees verder »

Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting

Datum: April 23, 2020

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten…

Lees verder »

Samenloop NOW en loonkostensubsidie

Datum: April 23, 2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting voor werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor mensen…

Lees verder »

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

Datum: April 23, 2020

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig…

Lees verder »

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

Datum: April 23, 2020

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen aangekondigd van de coronamaatregelen die onder het…

Lees verder »

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Datum: April 16, 2020

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare…

Lees verder »

Waardering grond op openingsbalans

Datum: April 16, 2020

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde.…

Lees verder »

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

Datum: April 16, 2020

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over…

Lees verder »

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

Datum: April 16, 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis. De…

Lees verder »

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Datum: April 9, 2020

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging.…

Lees verder »

Aflossing rekening-courant via dividend

Datum: April 9, 2020

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in…

Lees verder »

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

Datum: April 9, 2020

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om geldig te zijn. Sinds de invoering van…

Lees verder »

Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen

Datum: April 8, 2020

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe maatregelen. TOGS De…

Lees verder »

Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid

Datum: April 8, 2020

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft geopend zijn de…

Lees verder »

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

Datum: April 2, 2020

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van kinderopvang binnen familieverhoudingen…

Lees verder »

Vakantiedagen en coronacrisis

Datum: April 2, 2020

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten om vakantie op te nemen…

Lees verder »

Bijzonder uitstel belastingbetaling

Datum: April 2, 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel…

Lees verder »

Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart

Datum: April 2, 2020

Ondernemers, die exporteren, kunnen het risico dat hun buitenlandse afnemer niet betaalt afdekken door een kredietverzekering. Dergelijke verzekeringen worden aangeboden door particuliere…

Lees verder »

NOW-regeling op 6 april van start

Datum: April 1, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De NOW…

Lees verder »

Noodloket voor ondernemers is geopend

Datum: March 28, 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, het zogenaamde noodloket, opengesteld. Dat betekent…

Lees verder »

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

Datum: March 28, 2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van start. De regeling is bedoeld voor…

Lees verder »

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Datum: March 26, 2020

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen…

Lees verder »

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

Datum: March 26, 2020

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de…

Lees verder »

Banken verlenen uitstel van betaling

Datum: March 20, 2020

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag…

Lees verder »

Ontslag op staande voet

Datum: March 19, 2020

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging  onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden. De opzegging om een…

Lees verder »

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

Datum: March 19, 2020

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het belang…

Lees verder »

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

Datum: March 19, 2020

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt…

Lees verder »

Rechtspraak gesloten tot 6 april

Datum: March 19, 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere…

Lees verder »

Noodpakket maatregelen coronacrisis

Datum: March 18, 2020

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen.…

Lees verder »

Maatregelen in verband met coronavirus

Datum: March 16, 2020

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat om de regeling voor werktijdverkorting…

Lees verder »

Werktijdverkorting wegens coronavirus

Datum: March 12, 2020

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep doen op de regeling…

Lees verder »

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Datum: March 12, 2020

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen…

Lees verder »

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

Datum: March 12, 2020

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding. Op overtreding van deze bedingen stond een boete,…

Lees verder »

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Datum: March 12, 2020

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van…

Lees verder »

Box 3-heffing 2015

Datum: March 5, 2020

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde…

Lees verder »

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Datum: March 5, 2020

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box…

Lees verder »

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Datum: March 5, 2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door…

Lees verder »

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Datum: March 5, 2020

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de werkgever bij mogelijk ontslag.…

Lees verder »

Ongeoorloofd onderscheid in forensenbelasting

Datum: February 27, 2020

Een van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting…

Lees verder »

Kamervragen Belastingplan 2021

Datum: February 27, 2020

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd om aan te geven welke…

Lees verder »

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan als nieuw

Datum: February 27, 2020

Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig nieuw of gebruikt is op het tijdstip…

Lees verder »

Onderzoek forfaits in belastingrecht

Datum: February 27, 2020

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de Tweede Kamer aangeboden. De Rekenkamer…

Lees verder »

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

Datum: February 27, 2020

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Het recht op loon…

Lees verder »

Beëindiging ouder slapend dienstverband

Datum: February 27, 2020

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband op zijn initiatief in beginsel verplicht…

Lees verder »

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

Datum: February 20, 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. De…

Lees verder »

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Datum: February 20, 2020

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder…

Lees verder »

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Datum: February 20, 2020

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in…

Lees verder »

Aansprakelijkheid bestuurder

Datum: February 20, 2020

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap…

Lees verder »

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Datum: February 13, 2020

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de…

Lees verder »

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Datum: February 13, 2020

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd…

Lees verder »

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Datum: February 13, 2020

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die…

Lees verder »

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Datum: February 13, 2020

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op…

Lees verder »

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

Datum: February 6, 2020

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen…

Lees verder »

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Datum: February 6, 2020

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de…

Lees verder »

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Datum: February 6, 2020

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en…

Lees verder »

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Datum: January 30, 2020

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is. Een…

Lees verder »

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

Datum: January 30, 2020

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft…

Lees verder »

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

Datum: January 23, 2020

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart…

Lees verder »

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Datum: January 23, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is…

Lees verder »

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Datum: January 23, 2020

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk…

Lees verder »

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

Datum: January 16, 2020

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen…

Lees verder »

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Datum: January 16, 2020

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare…

Lees verder »

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

Datum: January 16, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van…

Lees verder »

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Datum: January 9, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020.…

Lees verder »

Gebruikelijk loon 2020

Datum: January 8, 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat…

Lees verder »

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Datum: January 3, 2020

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van…

Lees verder »

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

Datum: January 3, 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt.  Inkomen op jaarbasis…

Lees verder »

Investeringsaftrek 2020

Datum: January 3, 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van…

Lees verder »

Bedragen kindregelingen 2020

Datum: January 3, 2020

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m…

Lees verder »

Wijzigingen loonbelasting 2020

Datum: January 3, 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak,…

Lees verder »

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Datum: January 3, 2020

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218.…

Lees verder »

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

Datum: December 19, 2019

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen: Het eigenlijke…

Lees verder »

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Datum: December 12, 2019

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt…

Lees verder »

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

Datum: December 12, 2019

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft…

Lees verder »

Geen verbod op negatieve spaarrente

Datum: December 12, 2019

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk verbod komt op…

Lees verder »

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

Datum: December 12, 2019

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het moment…

Lees verder »

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

Datum: December 12, 2019

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden…

Lees verder »

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Datum: December 12, 2019

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt…

Lees verder »

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Datum: December 12, 2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab…

Lees verder »

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Datum: December 5, 2019

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de…

Lees verder »

Uitleg relatiebeding

Datum: December 5, 2019

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een…

Lees verder »

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

Datum: December 5, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de…

Lees verder »

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

Datum: November 28, 2019

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld.…

Lees verder »

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

Datum: November 28, 2019

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft…

Lees verder »

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Datum: November 28, 2019

Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in behandeling. De Wps…

Lees verder »

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Datum: November 21, 2019

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het…

Lees verder »

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

Datum: November 21, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld. Aow 17,90%…

Lees verder »

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

Datum: November 21, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De…

Lees verder »

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

Datum: November 21, 2019

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn…

Lees verder »

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

Datum: November 21, 2019

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de…

Lees verder »

Transitievergoeding

Datum: November 14, 2019

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een transitievergoeding bij…

Lees verder »

Gebruik eHerkenning

Datum: November 14, 2019

Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers loggen tot nu toe in…

Lees verder »

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

Datum: November 14, 2019

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er dan voor…

Lees verder »

Voorkom verliesverdamping

Datum: November 14, 2019

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, kunnen worden verrekend met winsten van de…

Lees verder »

Investeringsaftrek

Datum: November 14, 2019

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een…

Lees verder »

Bijtelling auto van de zaak

Datum: November 14, 2019

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan.…

Lees verder »

Bijtelling privégebruik fiets

Datum: November 14, 2019

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets…

Lees verder »

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Datum: November 14, 2019

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten…

Lees verder »

Doe tijdig suppletieaangifte

Datum: November 14, 2019

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen…

Lees verder »

Afdracht privégebruik

Datum: November 14, 2019

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2019 moet u btw afdragen over privégebruik van zaken die tot de…

Lees verder »

Herziening aftrek voorbelasting

Datum: November 14, 2019

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt.…

Lees verder »

Dividend

Datum: November 14, 2019

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga's bedraagt in 2019 25%. In 2020 gaat dit tarief omhoog naar 26,25% en in…

Lees verder »

Afkoop pensioen in eigen beheer?

Datum: November 14, 2019

Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat…

Lees verder »

Beperk de belastingheffing in box 3

Datum: November 14, 2019

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als…

Lees verder »

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Datum: November 14, 2019

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen.…

Lees verder »

Heeft u een pensioentekort?

Datum: November 14, 2019

Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of banksparen aftrekbaar. De aftrekbare premie…

Lees verder »

Controleer uw hypotheek(rente)

Datum: November 14, 2019

Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op…

Lees verder »

Belastinguitstel door herinvesteringsreserve

Datum: November 14, 2019

Verkoopt u een bedrijfsmiddel voor een hogere prijs dan het bedrag waarvoor het in de boeken staat, dan moet u…

Lees verder »

Btw dubieuze debiteuren

Datum: November 14, 2019

Teruggaaf van btw die u aan dubieuze debiteuren heeft berekend gaat via de reguliere periodieke aangifte. Dat kan zodra duidelijk…

Lees verder »

Vraag middeling aan

Datum: November 14, 2019

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Daardoor kunt…

Lees verder »

Betaal hypotheekrente vooruit

Datum: November 14, 2019

Vooruitbetaalde hypotheekrente is aftrekbaar als deze betrekking heeft op de eerste zes maanden van het volgende jaar. Het kan aantrekkelijk…

Lees verder »

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Datum: November 14, 2019

Huwelijkse voorwaarden is de manier waarop echtgenoten afwijkingen van het wettelijke regime van de verdeling van goederen vastleggen. Huwelijkse voorwaarden…

Lees verder »

Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer beëindigen

Datum: November 14, 2019

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat…

Lees verder »

Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant

Datum: November 14, 2019

Voor de heffing van omzetbelasting geldt als uitgangspunt dat iedere prestatie afzonderlijk wordt beoordeeld. Prestaties die economisch als één prestatie…

Lees verder »

Genietingstijdstip loon

Datum: November 7, 2019

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden…

Lees verder »

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

Datum: November 7, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp’ers ter consultatie gepubliceerd.…

Lees verder »

AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025

Datum: November 7, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in…

Lees verder »

Aanslag tijdig vastgesteld

Datum: October 31, 2019

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en…

Lees verder »

Minimumloon per 1 januari 2020

Datum: October 31, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020…

Lees verder »

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

Datum: October 31, 2019

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan…

Lees verder »

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

Datum: October 24, 2019

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de…

Lees verder »

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

Datum: October 17, 2019

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit…

Lees verder »

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

Datum: October 17, 2019

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw,…

Lees verder »

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Datum: October 17, 2019

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is op…

Lees verder »

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Datum: October 14, 2019

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het…

Lees verder »

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Datum: October 10, 2019

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van…

Lees verder »

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

Datum: October 10, 2019

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts…

Lees verder »

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Datum: October 10, 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op…

Lees verder »

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Datum: October 10, 2019

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij…

Lees verder »

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

Datum: October 3, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te…

Lees verder »

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Datum: October 3, 2019

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen…

Lees verder »

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Datum: September 26, 2019

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet…

Lees verder »

Kamervragen nieuwe KOR

Datum: September 26, 2019

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000.…

Lees verder »

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

Datum: September 26, 2019

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een…

Lees verder »

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

Datum: September 19, 2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020;…

Lees verder »

Maatregelen vennootschapsbelasting

Datum: September 19, 2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd…

Lees verder »

Maatregelen inkomstenbelasting

Datum: September 19, 2019

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per…

Lees verder »

Maatregelen loonbelasting

Datum: September 19, 2019

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan werknemers…

Lees verder »

Maatregelen omzetbelasting

Datum: September 19, 2019

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het…

Lees verder »

Bronbelasting op royalty en dividend

Datum: September 19, 2019

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van…

Lees verder »

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

Datum: September 19, 2019

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en…

Lees verder »

Wijzigingen formeel belastingrecht

Datum: September 19, 2019

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch…

Lees verder »

Maatregelen verhuurderheffing

Datum: September 19, 2019

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw van…

Lees verder »

Aanpassing box 3

Datum: September 12, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd.…

Lees verder »

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

Datum: September 12, 2019

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een…

Lees verder »

Parkeerbelasting te laat betaald

Datum: September 12, 2019

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de…

Lees verder »

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

Datum: September 5, 2019

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. In het…

Lees verder »

Daling verkoop auto’s, bpm-opbrengst licht omhoog

Datum: September 5, 2019

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van…

Lees verder »

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

Datum: September 5, 2019

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via…

Lees verder »

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Datum: September 5, 2019

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104…

Lees verder »

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

Datum: August 29, 2019

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH regelt een…

Lees verder »

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

Datum: August 29, 2019

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De…

Lees verder »

Fictieve dienstbetrekking

Datum: August 29, 2019

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van…

Lees verder »

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

Datum: August 22, 2019

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als een…

Lees verder »

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

Datum: August 22, 2019

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning…

Lees verder »

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

Datum: August 15, 2019

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan…

Lees verder »

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

Datum: August 15, 2019

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm) worden betaald. Dat…

Lees verder »

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Datum: August 15, 2019

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de…

Lees verder »

Aanpassing BPM per 1 juli 2020

Datum: August 8, 2019

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig.…

Lees verder »

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Datum: August 8, 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020. De…

Lees verder »

Beperking duur alimentatie

Datum: August 8, 2019

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur…

Lees verder »

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Datum: August 1, 2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische…

Lees verder »

Aanmelding nieuwe KOR

Datum: August 1, 2019

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die…

Lees verder »

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Datum: August 1, 2019

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat…

Lees verder »

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Datum: August 1, 2019

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest.…

Lees verder »

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

Datum: July 25, 2019

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking op de…

Lees verder »

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Datum: July 25, 2019

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd. Bij een…

Lees verder »

Kartelverbod zzp‘ers

Datum: July 25, 2019

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere…

Lees verder »

Box 3-heffing

Datum: July 25, 2019

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van…

Lees verder »

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Datum: July 18, 2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden…

Lees verder »

Commissie belastingheffing multinationals

Datum: July 18, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van…

Lees verder »

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

Datum: July 18, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de…

Lees verder »

Commissaris geen btw-ondernemer

Datum: July 11, 2019

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het…

Lees verder »

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Datum: July 11, 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op…

Lees verder »

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Datum: July 11, 2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De…

Lees verder »

Forfaits in het belastingstelsel

Datum: July 11, 2019

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de…

Lees verder »

NHG en flexibel inkomen

Datum: July 4, 2019

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek…

Lees verder »

Werken als zelfstandige

Datum: July 4, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de…

Lees verder »

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

Datum: July 4, 2019

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder…

Lees verder »

Liquidatieverliesverrekening

Datum: June 27, 2019

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de moedermaatschappij belast.…

Lees verder »

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Datum: June 27, 2019

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een…

Lees verder »

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

Datum: June 27, 2019

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had…

Lees verder »

Herstel arbeidsovereenkomst

Datum: June 26, 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het…

Lees verder »

Herziening omzetbelasting opfokkosten

Datum: June 26, 2019

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die…

Lees verder »

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

Datum: June 20, 2019

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150…

Lees verder »

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

Datum: June 19, 2019

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te stellen die moet…

Lees verder »

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

Datum: June 19, 2019

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd forfaitair rendement, afhankelijk van de hoogte…

Lees verder »

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

Datum: June 19, 2019

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel…

Lees verder »

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

Datum: June 12, 2019

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners…

Lees verder »

Scholingsaftrek wordt subsidie

Datum: June 12, 2019

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 tot 200.000…

Lees verder »

Wet arbeidsmarkt in balans

Datum: June 12, 2019

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico’s…

Lees verder »

Datum einde arbeidscontract

Datum: June 12, 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan daarvoor…

Lees verder »

Belastingdienst en AVG

Datum: June 12, 2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst…

Lees verder »

Aanpassing bijstand voor ondernemers

Datum: June 5, 2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld…

Lees verder »

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

Datum: June 5, 2019

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens…

Lees verder »

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

Datum: June 5, 2019

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Volgens vaste jurisprudentie…

Lees verder »

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Datum: June 5, 2019

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking…

Lees verder »

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

Datum: May 28, 2019

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht…

Lees verder »

Opzegverbod zwangerschap

Datum: May 28, 2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook…

Lees verder »

Minimumloon juli 2019

Datum: May 28, 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog…

Lees verder »

Rendabel maken van vermogen

Datum: May 22, 2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een…

Lees verder »

Kamervragen belastingheffing van dga

Datum: May 22, 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten…

Lees verder »

Heretikettering auto van de zaak

Datum: May 22, 2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te…

Lees verder »

Aftrek dieetkosten

Datum: May 15, 2019

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven…

Lees verder »

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Datum: May 15, 2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een…

Lees verder »

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Datum: May 8, 2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar…

Lees verder »

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

Datum: May 8, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld…

Lees verder »

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Datum: May 8, 2019

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te…

Lees verder »

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Datum: May 2, 2019

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe…

Lees verder »

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

Datum: May 1, 2019

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum…

Lees verder »

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

Datum: May 1, 2019

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze…

Lees verder »

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Datum: May 1, 2019

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat…

Lees verder »

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

Datum: April 25, 2019

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018. De…

Lees verder »

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

Datum: April 24, 2019

Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften is ter consultatie gepubliceerd. Toepassing…

Lees verder »

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

Datum: April 24, 2019

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op…

Lees verder »

Aftrek hypotheekrente na scheiding

Datum: April 24, 2019

De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen woning…

Lees verder »

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

Datum: April 24, 2019

Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is het totaal…

Lees verder »

Zonder nieuw feit geen navordering

Datum: April 17, 2019

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij…

Lees verder »

Beëindiging slapende dienstverbanden

Datum: April 17, 2019

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer…

Lees verder »

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Datum: April 17, 2019

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor…

Lees verder »

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

Datum: April 10, 2019

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, vrachtauto’s en autobussen. Houder is…

Lees verder »

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

Datum: April 10, 2019

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van…

Lees verder »

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Datum: April 3, 2019

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de…

Lees verder »

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

Datum: April 3, 2019

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn…

Lees verder »

Ritten naar golfclub deels privé

Datum: April 3, 2019

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de…

Lees verder »

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

Datum: March 27, 2019

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, met dien…

Lees verder »